Polityka prywatności

I Postanowienia Ogólne

1.    Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej dalli24.eu jest skierowana do wszystkich odwiedzających stronę i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług strony internetowej dalli24.eu.

2.    Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Brand Distribution PL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, Polska; NIP 5213748788.

3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi strony internetowej dalli24.eu. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

4.    Dane osobowe są przekazywane do podmiotów realizujących zamówienia:

a) w przypadku, gdy jesteś  konsumentem: bdsklep.pl sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa

b) w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą: Brand Distribution PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Zwane dalej jako Podmioty realizujące zamówienie.

II Zbierane dane

1.    Użytkownik może przeglądać  stronę internetową dalli24.de bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

1.    Warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika i wybranie formy dokonywania zakupów jako konsument lub jako przedsiębiorca. Zamówienia w zależności od wybranej formy dokonywania zakupów są realizowane przez:

a) w przypadku, gdy jesteś  konsumentem: bdsklep.pl sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa – bdsklep.pl

b) w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą: Brand Distribution PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa – bd24.pl

Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca oraz Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

2.    Podmioty realizując zamówienie zbierają następujące dane Użytkownika: 

Nazwa i adres Firmy, imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer Regon, numer KRS, adres e-mail, nick, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. Szczegółowy zakres zbieranych danych i celu ich przetwarzania opisany został na stronach internetowych Podmiotów realizujących zamówienie tj.

a) w przypadku, gdy jesteś  konsumentem: bdsklep.pl sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 69 F, 01-651 Warszawa – bdsklep.pl: www.bdsklep.pl

b) w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą: Brand Distribution PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa – www.bd24.pl

3.    Usługodawca zbiera dane Użytkownika w celu marketingowym do kontaktu z Użytkownikiem, w ramach realizacji umowy o świadczenie Usług i w związku z wykonywaniem tej umowy.

B. Dane zbierane automatycznie

1.    Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej dalli24.eu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.

2.    Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej dalli24.eu.

2.1.    Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:

a) podnoszenie jakości Usług,

b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,

c) tworzenie statystyk oglądalności,

d) śledzenie preferencji Użytkownika.

2.2.    Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

2.3.    Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

2.4.    Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

2.5.    Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

2.6.    Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej dalli24.eu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

3.    Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch na stronie internetowej dalli24.eu stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

3.1.    Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

4.    Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.

4.1.    Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

III Wykorzystanie danych

1.    Dane podane przez Użytkownika Usługodawca wykorzystuje do:

a)   zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

b)   przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,

c)   dostosowania, pomiaru i ulepszania usług strony internetowej dalli24.de,

d)    prowadzenia działań marketingowych.

2.    Usługodawca zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z Infolinii, przekazuje dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz strony internetowej dalli24.eu lub na rzecz Użytkownika na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

3.    W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę  w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.

4.    W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę. Usługodawca może powierzyć rozesłanie informacji handlowych przez podmiot trzeci działający w imieniu Usługodawcy. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

5.    Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej dalli24.eu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości strony internetowej dalli24.eu.

6.    Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji strony internetowej dalli24.eu.

7.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających stronę internetową dalli24.eu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów strona internetowa dalli24.eu notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej dalli24.eu.

8.    Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez wysłanie maila z informacją o odwołaniu zgody.

9.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej dalli24.eu. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

10.    W reklamach zamieszczanych na stronie internetowej dalli24.eu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

IV Prawo dostępu do danych osobowych

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO lub Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

V Zabezpieczenie danych osobowych

1.    Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2.    Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem strony internetowej dalli24.eu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Platformę. Informacja wysyłana z serwera Platformy do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

VI Wyłączenie odpowiedzialności

1.    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone na stronie internetowej dalli24.eu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

2.    Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej dalli24.eu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony internetowej dalli24.eu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VIII. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

VII Kontakt

1.    Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany na stronie internetowej dalli24.eu.

VIII Postanowienia końcowe

1.    Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

2.    Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:

a)    okoliczności Siły Wyższej,

b)    zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

c)    zmiany oferty strony internetowej dalli24.eu dotyczącej usług, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków.

Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.